Nazwa hosta od Serwer (172.16.5.201) for IP 213.134.174.127. Nazwa hosta mogła dołączyć nazwę domeny systemu nazw domen (DNS), oddzieloną od etykiety specyficznej dla hosta przez kropkę ("kropka"). W tej ostatniej formie nazwa hosta jest również nazywana nazwą domeny.

📱 Wkład

 

W sieciach komputerowych nazwa hosta (archaicznie nazwa węzła) to etykieta przypisana do urządzenia podłączonego do sieci komputerowej, która służy do identyfikacji urządzenia w różnych formach komunikacji elektronicznej, np. W sieci WWW. Nazwy hostów mogą być prostymi nazwami składającymi się z jednego słowa lub frazy lub mogą mieć strukturę.

Nazwy hostów internetowych mogły zawierać dołączoną nazwę domeny systemu nazw domen (DNS), oddzieloną od etykiety hosta kropką („kropką”). W tej ostatniej postaci nazwa hosta jest również nazywana nazwą domeny. Jeśli nazwa domeny jest podana w całości, łącznie z domeną najwyższego poziomu w Internecie, wówczas nazwa hosta jest w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN). Nazwy hostów, które obejmują domeny DNS, są często przechowywane w systemie nazw domen wraz z adresami IP hosta, który reprezentują, w celu odwzorowania nazwy hosta na adres lub w celu odwrotnym.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

Języki