Port IP

Testuj port od Serwer (172.16.5.201) do IP 60.188.9.40. W sieciach komputerowych port jest punktem końcowym komunikacji. Na poziomie oprogramowania w systemie operacyjnym port jest logiczną konstrukcją, która identyfikuje określony proces lub typ usługi sieciowej.

📱 Wkład

Więcej portów

W sieci komputerowej port jest punktem końcowym komunikacji. Na poziomie oprogramowania w systemie operacyjnym port jest konstrukcją logiczną, która identyfikuje określony proces lub rodzaj usługi sieciowej. Porty są identyfikowane dla każdego protokołu i kombinacji adresów za pomocą 16-bitowych liczb bez znaku, powszechnie znanych jako numer portu. Najpopularniejsze protokoły używające numerów portów to Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP).Port IP

Wikipedia : Port protokołu(pl)

Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda. Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535 ( 2 16 − 1 {\displaystyle 2^{16}-1} ). Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są określone jako ogólnie znane (ang. well known ports) oraz zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi, takie jak np. WWW czy poczta elektroniczna. Dzięki temu można identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych systemach. Można więc powiedzieć, że numer portu to identyfikator danej usługi. Numery od 1024 do 49151 są określone przez IANA jako zarejestrowane, (ang. registered), a od 49152 do 65535 jako dynamiczne/prywatne, (ang. dynamic/private). Różne usługi mogą używać tego samego numeru portów, pod warunkiem że korzystają z innego protokołu (TCP lub UDP), chociaż istnieją także usługi korzystające jednocześnie z jednego numeru portu i obu protokołów. Przykładem takiej usługi jest DNS – korzysta z portu 53 za pomocą TCP i UDP jednocześnie. Zdarza się także, że jedna usługa może korzystać z dwóch różnych portów używanych do innych zadań, jak to jest w przypadku FTP czy SNMP. Poszczególne numery portów przydzielone są przez IANA.🔗 Port protokołu ( pl )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Síťový port, Ip-port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

📚 Komentarz

Języki